Home | About | Contact

Dell Axim X3 Quick Start

Download Quick start of Dell Axim X3 Handhelds, Keyboard for Free or View it Online on All-Guides.com.

Brand: Dell

Category: Handhelds , Keyboard , PDA

Type: Quick start for Dell Axim X3

Pages: 2 (0.2 Mb)

Download Dell Axim X3 Quick start

Dell Axim X3 Quick start - Page 1
1
Dell Axim X3 Quick start - Page 2
2
Page 1
background image

Features

Dell

Axim

X3

1. Install the battery.

2. Connect the AC adapter and

charge the device for at least 8
hours.

3. After the battery is charged, press

the power button. Follow the
instructions on the screen.

1. Legen Sie den Akku ein.

2. Schließen Sie den Netzadapter an

und laden Sie das Gerät
mindestens 8 Stunden lang auf.

3. Drücken Sie den Netzschalter,

nachdem der Akku aufgeladen ist.
Befolgen Sie die Anweisungen auf
dem Bildschirm.

1. Installare la batteria.

2. Collegare l'adattatore c.a. e

caricare il dispositivo per almeno 
8 ore.

3. Dopo aver ricaricato la batteria,

premere il pulsante di
alimentazione. Seguire le
istruzioni visualizzate sullo
schermo.

1. Zainstaluj akumulator.
2. Podłącz zasilacz sieciowy i ładuj

urządzenie przez co najmniej 

8 godziny.

3. Po naładowaniu akumulatora

naciśnij przycisk zasilania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie.

NOTICE: First charge the battery for 
at least 8 hours.

HINWEIS: Laden Sie den Akku vor dem
erstmaligen Gebrauch mindestens 8
Stunden auf.

AVVISO: Prima di procedere, caricare la
batteria per almeno 8 ore.

OSTRZEŻENIE: Najpierw należy

przez co najmniej 8 godziny ładować

akumulator.

Funktionen | Caratteristiche | Funkcje

Charge the Battery First

Akku zuerst laden | Prima di procedere caricare la batteria | Najpierw należy naładować akumulator

CAUTION:

Before you set up and

operate your device, read and follow
the safety instructions in the System
Information Guide.

1.

scroll dial

2.

headphone connector

3.

touch screen

4.

microphone

5.

infrared sensor

6.

Secure Digital card slot

7.

power button

8.

wireless antenna (optional)

9.

stylus (extended)

10.

battery lock

11.

battery

12.

reset button

13.

speaker

14.

wireless or Windows

®

Media

®

Player on/off button

15.

Home button

16.

Inbox button

17.

navigator button

18.

Contacts button

19.

Calendar button

20.

record button

VORSICHT:

Lesen und beachten Sie die 

Sicherheitshinweise im System-
informationshandbuch, bevor Sie das
Gerät einrichten und benutzen.

1.

Scroll-Rad

2.

Kopfhöreranschluss

3.

Touchscreen

4.

Mikrofon

5.

Infrarotsensor

6.

Schlitz für Secure Digital-Karte

7.

Netzschalter

8.

Wireless-Antenne (optional)

9.

Stift (ausgezogen)

10.

Akkusicherung

11.

Akku

12.

Reset-Taste

13.

Lautsprecher

14.

Ein/Aus-Taste für Wireless oder
Windows

®

Media

®

Player

15.

Taste "Startseite"

16.

Taste "Posteingang"

17.

Taste "Navigator"

18.

Taste "Kontakte"

19.

Taste "Kalender"

20.

Aufnahmetaste

ATTENZIONE:

Prima di installare ed

utilizzare il dispositivo, leggere e
seguire le istruzioni di sicurezza nella
Guida di informazione del sistema.

1.

selettore di scorrimento

2.

connettore della cuffia

3.

schermo a sfioramento

4.

microfono

5.

sensore infrarossi

6.

slot della scheda Secure Digital

7.

pulsante di alimentazione

8.

antenna senza fili (opzionale)

9.

stilo (esteso)

10.

dispositivo di chiusura della
batteria

11.

batteria

12.

pulsante Reimposta

13.

altoparlante

14.

pulsante di attivazione/
disattivazione di Windows

®

Media

®

Player o senza fili

15.

Pulsante Pagina iniziale

16.

Pulsante Posta in arrivo

17.

pulsante di navigazione

18.

pulsante Contatti

19.

pulsante Calendario

20.

pulsante di registrazione

UWAGA:

Zanim zainstalujesz i

uruchomisz urządzenie, zapoznaj

się z instrukcjami dotyczącymi

bezpieczeństwa w Przewodniku z

informacjami o systemie i stosuj je.

1.

pokrętło przewijania

2.

gniazdo słuchawek

3.

ekran dotykowy

4.

mikrofon

5.

czujnik podczerwieni

6.

gniazdo karty Secure Digital

7.

przycisk zasilania

8.

antena bezprzewodowa (opcjonalnie)

9.

pióro (wysuwane)

10.

blokada akumulatora

11.

akumulator

12.

przycisk zerowania

13.

głośnik

14.

przycisk wł/wył pracy

bezprzewodowej lub programu

Windows

®

Media

®

Player

15.

przycisk Strona główna

16.

przycisk Skrzynka odbiorcza

17.

przycisk Nawigator

18.

przycisk Kontakty

19.

przycisk Kalendarz

20.

przycisk zapisu

0F2376A01

w w w . d e l l . c o m  

|

s u p p o r t . d e l l . c o m

Use Microsoft ActiveSync to
synchronize the data on your device
with the data on your computer.

1. Insert the Dell Companion CD.

2. Click the yellow triangle and click

Start Here.

3. Install and configure Microsoft

Outlook only if it is not already
installed and configured on your
computer and you do not have a
more recent version.

4. Click Install ActiveSync xx.xx,

click Install, and then follow
the instructions on the screen.

5. When prompted, use the

instructions on the reverse side
to connect your device.

See ActiveSync Help on your
computer for more information.

Verwenden Sie Microsoft
ActiveSync, um die Daten auf Ihrem
Gerät mit den Daten auf Ihrem
Computer abzugleichen.

1. Legen Sie die Dell Begleit-

CD ein.

2. Klicken Sie auf das gelbe Dreieck

und anschließend auf Zum
Einstieg.

3. Installieren und konfigurieren Sie

Microsoft Outlook nur dann,
wenn es nicht bereits auf Ihrem
Computer installiert und
konfiguriert ist und Sie keine
neuere Version besitzen.

4. Klicken Sie auf ActiveSync xx.xx

installieren, klicken Sie
anschließend auf Installieren, und
befolgen Sie dann die Anweis-
ungen auf dem Bildschirm.

5. Verwenden Sie die Anweisungen

auf der Rückseite, um Ihr Gerät
anzuschließen, nachdem Sie dazu
aufgefordert wurden.

Weitere Informationen finden Sie in
der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem
Computer.

Utilizzare Microsoft ActiveSync per
sincronizzare i dati nel dispositivo in
uso con quelli del computer.

1. Inserire il CD Dell Companion.

2. Fare clic sul triangolo giallo e

quindi su Inizia qui.

3. Installare e configurare Microsoft

Outlook solo se non è stato già
installato e configurato nel
computer e non si dispone di una
versione più recente.

4. Fare clic su Installa ActiveSync xx.xx,

quindi su Installa, quindi seguire
le istruzioni sullo schermo.

5. Quando richiesto, utilizzare le

istruzioni sul lato opposto per
collegare il dispositivo.

Per ulteriori informazioni, consultare
la Guida in linea di ActiveSync sul
computer.

Skorzystaj z aplikacji Microsoft

ActiveSync, aby zsynchronizować

dane urządzenia z danymi

komputera.

1. Włóż dysk CD Dell Companion.
2. Kliknij żółty trójkąt oraz przycisk

Start Here (Rozpocznij tutaj).

3. Program Microsoft Outlook należy

zainstalować tylko w przypadku,

jeśli nie został on wcześniej

zainstalowany i skonfigurowany w

komputerze i użytkownik nie

posiada jego nowszej wersji.

4. Kliknij przycisk Install 

ActiveSync xx.xx (Instaluj program

ActiveSync), a następnie Install

(Instaluj) i postępuj zgodnie

zinstrukcjami wyświetlanymi na

ekranie.

5. Po wyświetleniu monitu wykonaj

instrukcje umieszczone na tylnej

stronie, aby podłączyć urządzenie.

Więcej informacji można znaleźć w

opcji pomocy programu ActiveSync

w komputerze.

2

1

Microsoft

®

ActiveSync

® 

installieren | Installare Microsoft

®

ActiveSync

®

Zainstaluj aplikację Microsoft

®

ActiveSync

®

Install Microsoft

®

ActiveSync

®

3

2

1

16

15

14

13

17

18

19

20

12

11

10

5

6

7

8

9

4

2

1

NOTICE: While charging your device
for the first time, you m

mu

usstt press the

power button to charge the backup
battery.

NOTICE: Do not connect your device to
the computer until the instructions
prompt you to do so.

HINWEIS: Sie m

üsssseen

n beim ersten

Laden des Geräts den Netzschalter
drücken, um die Stützbatterie zu laden.

HINWEIS: Schließen Sie das Gerät erst
an den Computer an, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.

AVVISO: Quando si ricarica il
dispositivo per la prima volta, è n

neecceessssaarriioo

premere il pulsante di alimentazione per
caricare la batteria di riserva.

AVVISO: Non collegare il dispositivo al
computer finché le istruzioni non
richiedono di farlo.

OSTRZEŻENIE: Podczas ładowania

urządzenia po raz pierwszy nnaalleeżżyy

bbeezzw

wzzggllęęddnniiee

nacisną

ć

przycisk

zasilania, aby naładowa

ć

baterię

zapasową.

OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj

urządzenia do komputera, dopóki nie

zostanie wyświetlony odpowiedni

komunikat.

NOTICE: Do not connect your device to
the computer until the instructions
prompt you to do so.

HINWEIS: Schließen Sie das Gerät erst
an den Computer an, wenn Sie dazu
aufgefordert werden. 

AVVISO: Non collegare il dispositivo al
computer finché le istruzioni non
richiedono di farlo.

OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj

urządzenia do komputera, dopóki nie

zostanie wyświetlony odpowiedni

komunikat.