Home | About | Contact

Philips AE6780/00 User Manual

Download Operation & user’s manual of Philips AE6780 Alarm Clock, Radio for Free or View it Online on All-Guides.com. This version of Philips AE6780 Manual compatible with such list of devices, as: AE6780, AE6780 - annexe 1, AE6780/00, AE6780/01, AE6780/14

Philips AE6780 Operation & user’s manual - Page 1
1
Philips AE6780 Operation & user’s manual - Page 2
2
Page 1
background image

ENGLISH

POWER SUPPLY

Battery (not included)
• Open battery door and insert two alkaline batteries, type R03,UM4 or

AAA as indicated. 

• Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to be used

for a long time.

– When the batteries are running low,

flashes in the display. If the

radio is on, it will automatically switch off.

– It may be necessary to reprogramme your preset stations.

SETTING THE CLOCK

When the radio is off, the time is displayed using the 24-hour clock or the 12
clock system with AM and PM indication.

1. Check the radio is switched off.
2. Press TIMESET on the back panel.
3. To set the hours/minutes, press TUNING 

3 or 

4

(

HR

or 

MIN

while the

display is still flashing.
–  With your finger held down on 

3/

4

, the hour/minute increases

continuously. Release 

3/

4

when you reach the correct hour/minute

setting.
–  Press 

3/

4

briefly and repeatedly if you need to adjust the hours/

minutes slowly.

To adjust the 9/10 kHz AM tuning step and clock display 

In North and South America the frequency step between adjacent AM band
channels is 10kHz. In the rest of the world e.g. Europe, this step is 9 kHz.
Usually the frequency step has been preset in the factory for your area.
1. Open the battery door. With a ballpoint pen tip adjust the 9K/10K tuning

step switch to select your tuning step.

2. With a ballpoint pen tip press the RESET hole.
– The display will either show:

0:00 for 9kHz and a 24-hour clock display.
12:00 for 10kHz and a 12-hour clock display.

– All previous preset stations and the time will need to be re-entered.

LISTENING MODES

Built-in speaker
1. 
To listen through the built-in speaker, adjust the q / p switch to q.
2. To switch off the speaker, adjust q / p to p.
Note: Radio: when listening to FM stations through the speaker, connect

the headphones for optimum FM reception.

RADIO RECEPTION

1. Connect headphones to the p socket.
2. Press I POWER/ BAND to switch on the radio.
3. Press I POWER/ BAND once or more to select AM or FM waveband.

– The display shows the radio station details throughout the radio mode.
– STEREO appears when you are receiving a FM stereo transmission.

4. Select your station by using a preset number (1-5), or TUNING 

3 or 

4

(+ or –).

To improve reception:
FM: 
The headphone cord functions as the FM-aerial. Extend it fully to the

yellow mark and position the cord.

AM: Uses a built-in aerial. Turn the set to find the best position.

5. Adjust the sound with VOLUME
6. 
To switch off the radio, press I POWER/ BAND, once or more until

OFF appears briefly.

TUNING

Manual tuning
• 
Press TUNING 

3 or 

4

(+ or –) briefly, once or more until the right

frequency is found.

Automatic tuning
1. 
Press and hold down TUNING 

3 or 

4

(+ or –) until the display frequency

starts to run.

2. When a station of sufficient strength has been found tuning stops, or you

can stop automatic tuning by pressing TUNING 

3 or 

4

again. 

SELECTING & STORING FREQUENCIES: PRESETS

You can store the frequencies of up to 10 radio stations in the memory, 5 on
each wave band. A stored frequency can be erased from the memory by
storing another frequency in its pIace.
1. Select your wave band and tune to your desired station (See TUNING).
2. Press one of the preset numbers (1-5) for 2 seconds or more to store your

station.
– PRESET appears in the display.

3. To listen to a preset station:
•  select your waveband;
•  press the preset number of your desired station.

– PRESET appears in the display.

GENERAL FEATURES

Reset 
Should you receive external interference which affects the display and
electronic functions of your set, RESET allows you to clear all data from
your set and to start up again.
You can also use the RESET to erase all your radio preset stations.
• With a ballpoint pen tip press the RESET hole.
– The display will show 12:00 or 0:00. All previous preset stations are

erased and the clock time will now need to be re-entered.

Memory protection
When you change batteries, the memory protection acts as a backup whereby
the time setting, presets and the last FM/AM station listened to are retained
for at least 30 minutes.

Note:
The clock time freezes during memory protection, so you may have to adjust
the time after changing batteries.

Locking
Locking prevents any other control from being accidentally pressed.
1. Press LOCK on the back panel.

appears when LOCK is activated.

2. To deactivate the LOCK function, press LOCK again.

disappears from the display.

GENERAL INFORMATION

Accessories (included)
1 x AY 3656 stereo headphone with winder
• To use: pull and extend headphone cord gently.
• To rewind: push the WIND d switch.

TAKE CARE WHEN USING HEADPHONES

Hearing Safety: Listen at a moderate volume. Use at high volume can
impair your hearing!
Traffic Safety: Do not use headphones while driving or cycling as you
may cause an accident! 

MAINTENANCE

• Use a soft damp cloth to wipe off dust and dirt. Don't use benzene

or corrosives to clean the set.

• Don't expose the set to rain, moisture, sand or to excessive heat e.g.

cars parked in direct sunlight.

ENVIRONMENTAL NOTE

• The packaging has been minimized so that it is easy to separate into

two materials: cardboard and plastic. Please observe the local
regulations regarding the disposal of these packaging materials.

• Please inquire about local regulations on how to hand in your old

set for recycling.

• Batteries contain chemical substances, so they should be

disposed of properly.

êìëëäàâ

èàíÄçàÖ

ŇڇÂË (Ì ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl)

éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚ ˘ÂÎÓ˜Ì˚ ·‡Ú‡ÂË
ÚËÔ‡ R03,UM4 ËÎË AAA, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ. 

쉇ÎËÚ ·‡Ú‡ÂË ËÁ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÂÒÎË ÓÌË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸ ËÎË Ì ·Û‰ÛÚ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

-

ÖÒÎË ·‡Ú‡Âˠ̇˜Ë̇˛Ú ‡ÁflʇڸÒfl, ÚӠ̇ ‰ËÒÔΠÏË„‡ÂÚ Á̇͠

. ÖÒÎË

‡‰ËÓ ‚Íβ˜ÂÌÓ, ÚÓ ÓÌÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl.

-

åÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Á‡ÌÓ‚Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
‡‰ËÓÒڇ̈ËË.

ìëíÄçéÇäÄ óÄëéÇ

ÖÒÎË ‡‰ËÓ ÓÚÍβ˜ÂÌÓ, ÚӠ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÂÏfl ‚ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ËÎË 
12-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, Ò Û͇Á‡ÌËÂÏ AM Ë PM.
1. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡‰ËÓ ÓÚÍβ˜ÂÌÓ.
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMESET Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.
3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜‡Ò˚/ÏËÌÛÚ˚, Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING 

3 ËÎË 4

(hr ËÎË minÔË ÏË„‡˛˘ÂÏ ‰ËÒÔÎÂÂ.
- ÖÒÎË ‚˚ ‰ÂÊËÚ ԇΈ Ì‡ Ì‡Ê‡ÚÓÈ ÍÌÓÔÍ 

3/4, ÚÓ ˜‡Ò˚/ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ

Û‚Â΢˂‡˛ÚÒfl. éÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ 

3/4, ÂÒÎË ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ˜‡Ò˚/ÏËÌÛÚ˚

Ô‡‚ËθÌÓ.
- ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 

3/4 Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜‡Ò˚/ÏËÌÛÚ˚.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ¯‡„ Ì‡ÒÚÓÈÍË AM 9/10ÍɈ Ë ‰ËÒÔÎÂÈ
˜‡ÒÓ‚

Ç ÒÚ‡Ì‡ı ë‚ÂÌÓÈ Ë ûÊÌÓÈ ÄÏÂËÍË ¯‡„ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÏÂʉ۠ÒÓÒ‰ÌËÏˠ͇̇·ÏË 
‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ AM ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 10 ÍɈ. Ç ÓÒڇθÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ, 
‚ Ö‚ÓÔÂ, ˝ÚÓÚ ¯‡„ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 9 ÍɈ. é·˚˜ÌÓ ¯‡„ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ Á‡‚Ó‰ÒÍËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı ‰Îfl ‚‡¯ÂÈ ÚÂËÚÓËË.
1. éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÒÚËfl ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ Û˜ÍË

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ¯‡„‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË 9K/10K ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ¯‡„ Ì‡ÒÚÓÈÍË.

2. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÒÚËfl ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ Û˜Íˠ̇ÊÏËÚ ÓÚ‚ÂÒÚË RESET.
-

燠‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:

0:00 ‰Îfl 9ÍɈ Ë 24-˜‡ÒÓ‚Ó„Ó ‰ËÒÔÎÂfl ˜‡ÒÓ‚.
12:00 ‰Îfl 10ÍɈ Ë 12-˜‡ÒÓ‚Ó„Ó ‰ËÒÔÎÂfl ˜‡ÒÓ‚.

-

ëΉÛÂÚ Á‡ÌÓ‚Ó Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚Ò Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË Ë ‚ÂÏfl.

êÖÜàåõ èêéëãìòàÇÄçàü

ÇÒÚÓÂÌ̇fl ÍÓÎÓÌ͇
1. 
ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ˜ÂÂÁ ‚ÒÚÓÂÌÌÛ˛ ÍÓÎÓÌÍÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ q / p

‚ ÔÓÎÓÊÂÌË q.

2. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÍÓÎÓÌÍÛ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ q / p ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË p.
èËϘ‡ÌËÂ: ê‡‰ËÓ: ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË Òڇ̈ËÈ FM ˜ÂÂÁ ÍÓÎÓÌÍÛ

ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‰Îfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM.

èêàÖå êÄÑàé

1. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‚ „ÌÂÁ‰Ó p.
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ I POWER/BAND ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ I POWER/BAND Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

‚˚·‡Ú¸ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ AM ËÎË FM.
-

燠‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ‰‡ÌÌ˚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË ‚ ÂÊËÏ ‡‰ËÓ.

-

èË ÔËÂÏ ‡‰Ëӂ¢‡ÌËfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM ‚ ÂÊËÏ ÒÚÂÂӠ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ STEREO.

4. Ç˚·ÂËÚ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ ÔÛÚÂϠ̇ʇÚËfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ ÌÓÏÂÓ‚

ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl (1–5), ËÎË Ê ҠÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË TUNING 

3 ËÎË 4 (+ ËÎË -).

ÑÎfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ÔËÂχ:
FM: 
èÓ‚Ó‰ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ ÒÎÛÊËÚ ‚ Í‡˜ÂÒڂ ‡ÌÚÂÌÌ˚ FM. èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÒÚflÌËÚÂ

ÔÓ‚Ó‰ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „ӠÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

AM: àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ÒÚÓÂÌ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇. èÓ‚ÂÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

̇ÈÚË Ò‡ÏÓ ÎÛ˜¯Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

5. éÚ„ÛÎËÛÈÚ Á‚ÛÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË VOLUME.
6. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ, Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ I POWER/BAND Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì‡ ‰ËÒÔΠÍ‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ OFF.

çÄëíêéâäÄ

ç‡ÒÚÓÈ͇ ‚Û˜ÌÛ˛

ä‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌӠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING 

3 ËÎË 4 (+ ËÎË -) Ó‰ËÌ ‡Á ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚˚ Ì ̇ȉÂÚ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ.

Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl Ì‡ÒÚÓÈ͇
1. 
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING 

3 ËÎË 4 (+ ËÎË -) Ë ‰ÂÊËڠ ‚ Ì‡Ê‡ÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË

‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÔΠ̠̇˜ÌÂÚ ·˚ÒÚÓ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl.

2. ÖÒÎˠ̇ȉÂ̇ Òڇ̈Ëfl Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒËÎÓÈ Ò˄̇·, ÚӠ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl,

ËÎË Ê ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÛ˛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ÔÛÚÂϠ̇ʇÚËfl ÍÌÓÔÍË
TUNING 

3 ËÎË 4 Â˘Â ‡Á.

ÇõÅéê óÄëíéí à áÄçÖëÖçàÖ àï Ç èÄåüíú: 
èêéÉêÄååàêéÇÄçàÖ

Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ˜‡ÒÚÓÚÛ Ì ·ÓΠ10 ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ, ÔÓ 
5 ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ. á‡ÌÂÒÂÌ̇fl ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÒÚÂÚ‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎˠ̇ Â ÏÂÒÚÓ Á‡ÌÓÒËÚÒfl ‰Û„‡fl
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ‡.
1. Ç˚·ÂËÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎ̠ˠ̇ÒÚÓÈÚÂÒ¸ Ì‡ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ 

(ëÏ. çÄëíêéâäÄ).

2. ç‡ÊÏËÚ ӉÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ ÌÓÏÂÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl (1–5) Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË 

2 ÒÂÍÛ̉ ËÎË ·ÓΠ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚‡¯Û ÒÚ‡ÌˆË˛.
-

燠‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ PRESET.

3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛:
•  ‚˚·ÂËÚ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ;
•  Ì‡ÊÏËÚ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï Òڇ̈ËË.

-

燠‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ PRESET.

éÅôàÖ îìçäñàà

àÒıӉ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ 
Ç ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚̯ÌË ÔÓÏÂıË ÔÓ‚ÎËfl˛Ú Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÈ Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ÙÛÌ͈ËË
‚‡¯Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚÓ ÍÌÓÔ͇ RESET ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚‡Ï ÒÚÂÂÚ¸ ‚Ò ‰‡ÌÌ˚ ËÁ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡˜‡Ú¸ Â„Ó ‡·ÓÚÛ Á‡ÌÓ‚Ó.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚÂÂÚ¸ ‚Ò Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ ‚‡ÏË Òڇ̈ËË Ú‡ÍÊ ˠҠÔÓÏÓ˘¸˛
ÍÌÓÔÍË RESET.

ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÒÚËfl ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ Û˜Íˠ̇ÊÏËÚ ÓÚ‚ÂÒÚË RESET.

-

燠‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl 12:00 ËÎË 0:00. ÇÒ ‡Ì Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â
Òڇ̈ËË ÒÚË‡˛ÚÒfl Ë ‚ÂÏfl ˜‡ÒÓ‚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Á‡ÌÓ‚Ó.

ᇢËÚ‡ Ô‡ÏflÚË
èË Á‡ÏÂÌ ·‡Ú‡ÂÈ Á‡˘ËÚ‡ Ô‡ÏflÚË Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ, Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó ÛÒÚ‡Ìӂ͇
‚ÂÏÂÌË, Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË Ë ÔÓÒΉÌflfl ÔÓÒÎۯ˂‡Âχfl Òڇ̈Ëfl
FM/AM ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚˠ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ 30 ÏËÌÛÚ.
èËϘ‡ÌËÂ:
ÇÓ ‚ÂÏfl Á‡˘ËÚ˚ Ô‡ÏflÚË ‚ÂÏfl ˜‡ÒÓ‚ Á‡ÒÚ˚‚‡ÂÚ, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ÔÓÒΠÁ‡ÏÂÌ˚
·‡Ú‡ÂÈ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl ˜‡ÒÓ‚.

á‡Ï˚͇ÌËÂ
á‡Ï˚͇ÌË Ô‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ̇ʇÚË ͇ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÁ ‰Û„Ëı ÍÌÓÔÓÍ.
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ LOCK Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.

ÖÒÎË ÍÌÓÔ͇ LOCK ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡, ÚÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á̇͠

.

2. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ LOCK, Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ LOCK Â˘Â ‡Á.

á̇͠

ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ Ò ‰ËÒÔÎÂfl.

éÅôÄü àçîéêåÄñàü

èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË (ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ)
1 ı ÒÚÂÂÓ̇ۯÌËÍË AY 3656 c ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ÔÂÂÏÓÚÍË

ÑÎfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl: ÓÒÚÓÓÊÌÓ ‰ÓÒڇ̸Ú ˠ‡ÒÚflÌËÚ ÔÓ‚Ó‰ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚.

ÑÎfl ÔÂÂÏÓÚÍË: Ì‡ÊÏËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ WIND d.

ÅìÑúíÖ éëíéêéÜçõ èêà èéãúáéÇÄçàà çÄìòçàäÄåà

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË: ëÎÛ¯‡ÈÚ ̇ ÛÏÂÂÌÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË.
èÓÒÎۯ˂‡ÌË ̇ ·Óθ¯ÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂڠ̇ÌÂÒÚË ‚‰ ‚‡¯ÂÏÛ ÒÎÛıÛ!
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËfl: ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ì‡Û¯ÌË͇ÏË ÔË ‚ÓʉÂÌËË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ÔË ÂÁ‰Â Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ë·Ó ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË 
Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛! 

ìïéÑ

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û‰‡ÎËÚ¸ Ô˚θ Ë „flÁ¸, ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ïfl„ÍÓÈ ‚‡ÊÌÓÈ
ÚflÔÍÓÈ. ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ·ÂÌÁÓÎÓÏ ËÎË
ÍÓÓ‰ËÛ˛˘ËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË.

è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ‰Óʉfl, ‚·„Ë, ÔÂÒ͇ Ë ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÚÂÔ·,
͇̇͠ÔËÏÂ, ‚ Ï‡¯Ë̇ı, Ô‡ÍËÛ˛¯ËıÒfl Ì‡ ÔflÏÓÏ ÒÓÎ̘ÌÓÏ Ò‚ÂÚÂ.

èêàåÖóÄçàÖ èé éïêÄçÖ éäêìÜÄûôÖâ ëêÖÑõ

ÑÎfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·˚ÎÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ÏËÌËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒڂӠχÚÂˇÎÓ‚,
ÍÓÚÓ˚ Î„ÍÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ ‰‚‡ Ï‡ÚÂˇ·: Í‡ÚÓÌ Ë
Ô·ÒÚχÒÒ‡. èÓÒ¸·‡ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ
‚˚·ÓÒ‡ ˝ÚËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂˇÎÓ‚.

èÓÒËÏ ‚‡Ò ÛÁ̇ڸ ÏÂÒÚÌ˚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˆËÍÛÎflˆËË
‚‡¯Â„Ó ‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

ŇڇÂË ÒÓ‰ÂʇڠıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸Òfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

POLSKI

ZASILANIE

Baterie (opcjonalne)
• Otworzyæ pokrywê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ dwie baterie alkaliczne

typu R03UM4 lub AAA, zgodnie ze schematem.

• Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub nie bêdå u¿ytkowane

przez d¬u¿szy okres.

– Je¿eli baterie så bliskie wyczerpania, 

zacznie migaæ na

wyœwietlaczu. Je¿eli w¬åczone jest radio, zestaw samoczynnie wy¬åczy
siê.

– Mo¿e zaistnieæ potrzeba ponownego zaprogramowania stacji radiowych.

REGULACJA ZEGARA

Czas wyœwietlany jest przy wy¬åczonym radiu w trybie 24-godzinnym lub 
12-godzinnym ze wskazaniami AM PM.
1. Regulacji zegara dokonujemy przy wy¬åczonym radiu.
2. Nacisnåæ TIMESET z ty¬u obudowy.
3. Dopóki cyfry zegara migajå, za pomocå TUNING 

3 lub 

4

(

HR

lub 

MIN

)

ustawiamy aktualnå godzinê/minutê.
– Je¿eli przytrzymamy klawisz 

3/

4

, godzina/minuta zacznie zmieniaæ siê

szybko. Po dotarciu do aktualnej godziny/minuty zwalniamy klawisz 

3/

4

.

– Dok¬adne ustawienie godziny/minuty mo¿na osiågnåæ przez krótkie
naciskanie klawisza 

3/

4

.

Zmiana siatki strojenia 9/10 kHz AM i wskazañ zegara

W Ameryce Pó¬nocnej i Po¬udniowej odstêp pomiêdzy kolejnymi stacjami
radiowymi w paœmie AM wynosi 10 kHz. W pozosta¬ych czêœciach œwiata,
m. in. w Europie odstêp wynosi 9 kHz. Zazwyczaj siatka strojenia odbiornika
radiowego ustawiana jest fabrycznie zgodnie z miejscowym standardem.
1. Otworzyæ kieszeñ bateryjnå. U¿ywajåc koñcówki d¬ugopisu przesunåæ

klawisz 9K/10K zgodnie z miejscowym standardem.

2. Za pomocå koñcówki d¬ugopisu nacisnåæ otwór RESET.
– Wyœwietlacz wska¿e:

0:00 dla siatki 9kHz i 24-godzinnych wskazañ zegara.
12:00 dla siatki 10kHz i 12-godzinnych wskazañ zegara.

– Po zmianie siatki strojenia wszystkie stacje radiowe w pamiêci 

i wskazania czasu muszå byæ ponownie zaprogramowane.

S£UCHANIE RADIA

Wbudowany g¬oœnik
1. 
Przesuniêcie klawisza q / p w pozycjê q pozwoli na s¬uchanie radia przez

wbudowany g¬oœnik.

2. Wy¬åczenie g¬oœnika naståpi po przesuniêciu klawisza q / p w pozycjê p.
Uwaga: Radio: Je¿eli s¬uchamy stacji radiowej FM, nale¿y pod¬åczyæ

s¬uchawki dla poprawy warunków odbioru.

ODBIÓR RADIOWY

1. Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka p.
2. W¬åczyæ radio klawiszem I POWER/BAND.
3. Nacisnåæ ponownie I POWER/BAND aby wybraæ pasmo fal œrednich

AM lub ultrakrótkich FM.
– Wyœwietlacz wska¿e parametry stacji radiowej.
– Na wyœwietlaczu pojawi siê STEREO, je¿eli odbierany jest sygna¬ FM

stereo.

4. Wybraæ stacjê radiowå naciskajåc jeden z klawiszy pamiêci stacji (1–5),

albo u¿ywajåc klawiszy TUNING 

3 lub 

4

(+ lub –).

Poprawa odbioru radiowego:
FM: 
Przewód s¬uchawek s¬u¿y jako antena FM. Nale¿y utrzymywaæ przewód

jak najbardziej rozciågniêty.

AM: Odbiornik korzysta z anteny wewnêtrznej. Nale¿y obracaæ ca¬ym

urzådzeniem dla uzyskania najlepszego odbioru.

5. Wyregulowaæ si¬ê g¬osu klawiszem VOLUME.
6. W celu wy¬åczenia radia nale¿y naciskaæ I POWER/BAND, a¿ 

wyœwietlacz wska¿e OFF.

STROJENIE

Strojenie rêczne
• 
Naciskaæ krótko TUNING 

3 lub 

4

(+ lub –), raz lub kilka razy, a¿

odnaleziona zostanie w¬aœciwa czêstotliwoœæ.

Strojenie automatyczne
1. 
Nacisnåæ i przytrzymaæ TUNING 

3 lub 

4

(+ lub –), a¿ czêstotliwoœæ na

wyœwietlaczu zacznie siê szybko zmieniaæ.

2. Po znalezieniu stacji o wystarczajåco silnym sygnale strojenie zatrzyma siê.

Strojenie mo¿na równie¿ zatrzymaæ naciskajåc ponownie TUNING 

3 lub 

4

WYBÓR I ZAPIS STACJI W PAMIÊCI: PRESET

W pamiêci mo¿na zapisaæ do 10 stacji radiowych, po 5 w ka¿dym paœmie.
Stacja w pamiêci mo¿e byæ skasowana tylko przez zapisanie innej stacji w to
samo miejsce.
1. Wybraæ pasmo radiowe i dostroiæ siê do szukanej stacji (patrz STROJENIE).
2. Nacisnåæ jeden z numerów pamiêci (1–5) przez ponad 2 sekundy w celu

zapisania wybranej stacji w pamiêci.
– Na wyœwietlaczu pojawi siê PRESET.

3. W¬åczenie stacji z pamiêci:
•  wybraæ pasmo radiowe;
•  nacisnåæ numer pamiêci.

– Na wyœwietlaczu pojawi siê PRESET.

INFORMACJE OGÓLNE

Klawisz reset
W przypadku zewnêtrznych wp¬ywów elektrycznych, mogåcych zak¬óciæ
dzia¬anie wyœwietlacza i innych elektronicznych funkcji urzådzenia, klawisz
RESET pozwala na skasowanie wszystkich parametrów urzådzenia oraz
ponowne ich ustawienie.
Klawisz RESET nadaje siê równie¿ do skasowania wszystkich stacji w pamiêci.
• Nacisnåæ koñcówkå d¬ugopisu otwór RESET.
– Wyœwietlacz wska¿e 12:00 lub 0:00. Wszystkie stacje radiowe 

w pamiêci i wskazania czasu uleg¬y skasowaniu i muszå byæ ponownie
zaprogramowane.

Ochrona pamiêci
Ochrona pamiêci dzia¬a jako zasilanie awaryjne podczas wymiany baterii.
Ustawienia zegara, wszystkie stacje radiowe w pamiêci oraz ostatnia
s¬uchana stacja FM/AM zostanå zapamiêtane przez przynajmniej 30 minut.
Uwaga:
Podczas zasilania awaryjnego zegar zatrzymuje siê, dlatego po wymianie
baterii nale¿y wyregulowaæ aktualny czas.

Blokada
Blokada zapobiega przypadkowemu wciœniêciu klawiszy urzådzenia podczas
s¬uchania radia.
1. Nacisnåæ LOCK z ty¬u obudowy.

pojawi siê na wyœwietlaczu po w¬åczeniu blokady LOCK.

2. Aby wy¬åczyæ blokadê LOCK, wystarczy ponownie nacisnåæ LOCK

zniknie z wyœwietlacza.

INFORMACJE OGÓLNE

Akcesoria (wyposa¿enie)
1 x AY 3656 s¬uchawki stereo z nawijaczem przewodu
• Sposób u¿ycia: uchwyciæ i wyciågnåæ lekko przewód s¬uchawek.
• Zwiniêcie: nacisnåæ WIND d.

KORZYSTAJ Z G£OWÅ ZE S£UCHAWEK!

Ochrona s¬uchu: Korzystaj ze s¬uchawek przy umiarkowanej sile g¬osu.
S¬uchanie g¬oœnej muzyki mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia s¬uchu!
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego: Podczas prowadzenia
samochodu lub jazdy rowerem nie wolno korzystaæ ze s¬uchawek –
mo¿esz spowodowaæ wypadek!

KONSERWACJA

• Do czyszczenia obudowy nale¿y u¿ywaæ miêkkiej, lekko zwil¿onej

tkaniny. Nie wolno stosowaæ benzenu ani œrodków œciernych – mogå
uszkodziæ urzådzenie.

• Nie wolno nara¿aæ urzådzenia na dzia¬anie deszczu, wilgoci, ani silnych

Ÿróde¬ ciep¬a np. pozostawiaæ w samochodzie zaparkowanym na s¬oñcu.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

• Opakowanie zosta¬o uproszczone, aby mo¿na rozdzieliæ je na dwa

odrêbne materia¬y: karton oraz plastik. Prosimy o przestrzeganie
przepisów lokalnych dotyczåcych sk¬adowania tych materia¬ów.

• Prosimy o przestrzeganie miejscowych przepisów odnoœnie

recyklingu przestarza¬ego sprzêtu.

• Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne, dlatego

nale¿y wyrzucaæ je tylko do odpowiednich kontenerów.

TROUBLESHOOTING

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the
set for repair. If you are unable to remedy a problem by following these
hints, consult your dealer or service centre.
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the

set yourself, as this will invalidate your guarantee.

Poor sound/ no sound:

– Speaker is switched off
• Adjust the q / p switch to q.
– Headphone plug not fully inserted
• Insert plug fully for personal listening
– Wrong battery polarity
• Insert batteries correctly

Severe radio hum/distortion:

– FM aerial (headphone cord) not fully extended
• Extend FM aerial fully
– Set too close to TV, computer, etc.
• Move set away from other electrical equipment
– Batteries weak
• Insert fresh batteries

Digital controls/ display does not function properly

– Electrostatic discharge
• Use the tip of a ball-point pen to press the RESET hole and then

reprogramme settings

The model number is found at the back panel and 

the production number in the battery compartment.

ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl 
‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚. ÖÒÎË
‚˚ Ì ÒÏÓ„ÎË ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ÌËÊ ÒÓ‚ÂÚÓ‚,
ÚÓ ÒΉÛÂÚ ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË ÂÏÓÌÚÌÓÈ
χÒÚÂÒÍÓÈ.
ÇçàåÄçàÖ: çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË.

èÎÓıÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇/Á‚Û͇ ÌÂÚ:

-

äÓÎÓÌ͇ ÓÚÍβ˜Â̇

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ q / p ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË q

-

òÚ˚¸ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛

ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯Ú˚¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛

-

çÂÔ‡‚Ëθ̇fl ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈ

ÇÒÚ‡‚¸Ú ·‡Ú‡ÂË Ô‡‚ËθÌÓ

ëËθÌÓ „Û‰ÂÌËÂ/ËÒ͇ÊÂÌË ÔË ‡‰ËÓÔËÂÏÂ:

-

ÄÌÚÂÌ̇ FM (ÔÓ‚Ó‰ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚) ‡ÒÚflÌÛÚ‡ Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÒÚflÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ FM

-

ìÒÚÓÈÒڂӠ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ Ë Ú.‰.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ‰Û„Ó„Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

-

ë··˚ ·‡Ú‡ÂË

ÇÒÚ‡‚¸Ú ҂ÂÊË ·‡Ú‡ÂË

ñËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË/‰ËÒÔÎÂÈ Ì ÙÛÌ͈ËÓÌËÛ˛Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ

-

ùÎÂÍÚÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÈ ‡Áfl‰

ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÒÚËfl ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ Û˜Íˠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RESET, Á‡ÚÂÏ
Á‡ÌÓ‚Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÛÈÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

çÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Û͇Á‡Ì Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË, 

‡ ÌÓÏÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl - ‚ÌÛÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.

USUWANIE USTEREK

W przypadku usterki, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ
poni¿szå listê. Je¿eli pomimo wskazówek nie uda¬o siê zlikwidowaæ
problemu, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
OSTRZE¯ENIE: W ¿adnym wypadku nie wolno naprawiaæ zestawu

we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê
gwarancji.

S¬aba jakoœæ dŸwiêku/brak dŸwiêku:

– Wy¬åczony g¬oœnik.
• Przesunåæ klawisz q / p w pozycjê q.
– Wtyczka s¬uchawek nie jest w¬o¿ona do koñca.
• W¬o¿yæ wtyczkê s¬uchawek do koñca.
– Odwrotnie w¬o¿one baterie.
• W¬o¿yæ baterie we w¬aœciwy sposób.

Silny przydŸwiêk/szum w radiu:

– Antena FM (kabel s¬uchawek) nie jest w pe¬ni rozciågniêta.
• Utrzymywaæ antenê FM w pe¬ni rozciågniêtå.
– Zestaw znajduje siê zbyt blisko telewizora, komputera, itp.
• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ od innego sprzêtu elektrycznego.
– Wyczerpane baterie.
• W¬o¿yæ nowe baterie.

Nie dzia¬ajå klawisze na obudowie/wyœwietlacz

– Wy¬adowania elektrostatyczne.
• Za pomocå koñcówki d¬ugopisu nacisnåæ otwór RESET, nastêpnie

zaprogramowaæ ustawienia zestawu.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.

Typ urzådzenia znajduje siê z ty¬u urzådzenia, 

numer seryjny w kieszeni bateryjnej.

AE 6780 - Portable Radio

Portable Radio

AE 6780

MHz

kHz

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

AE6780 A

M/FM

 STEREO

 RECEIV

ER

AE6780 A

M/FM ST

EREO RE

CEIVER

Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com

TC text/RB/9909

MHz

kHz

AE6780 

AM/FM STEREO RECEIVER

1

2

3

4

5

TUNING 

4

POWER/BAND PRESET 1-5

DISPLAY

TIMESET

LOCK

RESET

- TUNING +  

MIN           HR

POWER

BAND

VOL

AAA/R03/UM4

1.5V x 2

p

VOLUME

/ q

TIME SET

LOCK

battery 

compartment

q

RESET

9/10K

чÌÌ˚ ӠÔÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:

чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: _________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________

_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: _________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________

_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

‹ Ú‡ÎÓ̇ 

(Card #)

êéëëàü

ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ

ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç 

(warranty card)

àáÑÖãàÖ 

(item)

__________ åéÑÖãú 

(type/version)

______ / __

ëÖêàâçõâ ‹ 

(serial #)

________________________________

ÑÄíÄ èêéÑÄÜà 

(date of purchase)

________________________

îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ 

(seller)

_____________________________

èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ 

(seller’s signature)

___________________

èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ 

(seller’s stamp)

_______________________

ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓθÍÓ Ôˠ̇΢ËË
Ô˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „‡Ù.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

èéäìèÄíÖãú 

(buyer)

__________________________________

ÄÑêÖë 

(address)

______________________________________

íÖãÖîéç 

(telephone)

__________________________________

NOTES

NOTES

NOTES

English

êìëëäàâ

Polski

Æesky

Slovensky

Magyar

XP AE 6780/14  01-02-2000 13:47  Pagina 1