Home | About | Contact

KENMORE 625.343921 Manual

Download Manual  of Kenmore 625 Dispenser, Electric Shaver for Free or View it Online on All-Guides.com.

Kenmore 625 Manual  - Page 1
1
Kenmore 625 Manual  - Page 2
2
Kenmore 625 Manual  - Page 3
3
Kenmore 625 Manual  - Page 4
4
Kenmore 625 Manual  - Page 5
5
Kenmore 625 Manual  - Page 6
6
Kenmore 625 Manual  - Page 7
7
Kenmore 625 Manual  - Page 8
8
Kenmore 625 Manual  - Page 9
9
Kenmore 625 Manual  - Page 10
10
Kenmore 625 Manual  - Page 11
11
Kenmore 625 Manual  - Page 12
12
Page 1
background image

2:1(5·6

0$18$/

02'(/ 12

'(/8;(

&DXWLRQ

5HDG DQG )ROORZ

$OO 6DIHW\ 5XOHV

,QVWDOODWLRQ DQG

2SHUDWLQJ

,QVWUXFWLRQV

%HIRUH )LUVW 8VH

RI 7KLV 3URGXFW

6$9( 7+,6 0$18$/

,I \RX KDYH TXHVWLRQV

ZKHQ LQVWDOOLQJ DQG XV

LQJ \RXU GULQNLQJ ZDWHU

ILOWHU V\VWHP FDOO WKLV

WROOïIUHH QXPEHU

 ï  ï  ï 

81'(56,1. '5,1.,1*

:$7(5 ),/7(5

6<67(0

E 6DIHW\ *XLGHV

E ,QVWDOODWLRQ

E 2SHUDWLRQ

E &DUWULGJH 5HSODFHPHQW

E 5HSDLU 3DUWV

6HDUV 5RHEXFN DQG &R +RIIPDQ (VWDWHV ,/  86$