Home | About | Contact

Dell Axim X51 Features

Download Features of Dell X51v - Axim - Win Mobile 5.0 624 MHz Handhelds for Free or View it Online on All-Guides.com.

Dell X51v - Axim - Win Mobile 5.0 624 MHz Features - Page 1
1
Dell X51v - Axim - Win Mobile 5.0 624 MHz Features - Page 2
2
Dell
Axim
X51/X51v
Features
Funkce |
Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè
|
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell
device, read and follow the
safety instructions in the
Product Information Guide.
VÝSTRAHA:
Před instalací a používáním tohoto zařízení
Dell
si přečtěte a dodržujte bezpečnostní
pokyny uvedené v Informační příručka
produktu.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
.
Ïåðåä óñòàíîâêîé è èñïîëüçîâàíèåì
óñòðîéñòâà
Dell
ïðî÷òèòå è âûïîëíèòå
èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
îïèñàííûå â Èíôîðìàöèîííîì
ðóêîâîäñòâå ïî ïðîäóêòàì.
www.dell.com | support.dell.com
NOTICE: Do not connect your device
to the computer until the instructions
prompt you to do so.
1. Remove the battery cover.
2. Install the battery.
NOTICE: Align the battery contacts
with the contacts in the battery slot.
3. Replace the battery cover and lock it.
4. Connect the power cord to the
AC adapter and then connect the other
end of the AC adapter to the
Adaptor Connector.
5. Connect the Adaptor Connector to the
device. Charge the device for at least
8 hours for the first charge.
NOTICE: After the battery is charged,
to avoid damaging the connector,
press the two buttons on the sides of
the connector to release the lock
and remove the Adaptor Connector.
6. Press the power button and follow the
instructions on the screen.
UPOZORNĚNÍ:
Dokud nebudete
vyzváni, nepřipojujte zařízení k počítači.
1.
Sejměte víčko přihrádky pro baterie.
2.
Vložte baterii.
UPOZORNĚNÍ:
Zorientujte baterii tak,
aby její kontakty odpovídaly kontaktům
v přihrádce.
3.
Nasate víčko přihrádky a zajistěte.
4.
Připojte napájecí kabel k síovému
adaptéru a potom připojte druhý konec
síového adaptéru ke konektoru adaptéru.
5.
Připojte konektor adaptéru k zařízení.
Během prvního nabíjení nechte zařízení
nabíjet alespoň 8 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
Aby se po nabití baterie
zabránilo poškození konektoru,
stisknutím dvou tlačítek na stranách
konektoru adaptéru uvolněte zámek a
konektor vyjměte.
6.
Stiskněte vypínač a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
:
Íå ïîäêëþ÷àéòå
óñòðîéñòâî ê êîìïüþòåðó, åñëè ýòî
íå óêàçàíî â èíñòðóêöèè.
1.
Ñíèìèòå êðûøêó îòñåêà
àêêóìóëÿòîðà.
2.
Óñòàíîâèòå àêêóìóëÿòîð.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
:
Ñîâìåñòèòå êîíòàêòû
àêêóìóëÿòîðà ñ êîíòàêòàìè â
áàòàðåéíîì îòñåêå.
3.
Óñòàíîâèòå íà ìåñòî è çàôèêñèðóéòå
êðûøêó îòñåêà àêêóìóëÿòîðà.
4.
Ïîäñîåäèíèòå êàáåëü ïèòàíèÿ ê
àäàïòåðó ïåðåìåííîãî òîêà, çàòåì
ïîäêëþ÷èòå êàáåëü àäàïòåðà
ïåðåìåííîãî òîêà ê ðàçúåìó
àäàïòåðà.
5.
Ïîäêëþ÷èòå ðàçúåì àäàïòåðà ê
óñòðîéñòâó. Çàðÿæàéòå óñòðîéñòâî â
ïåðâûé ðàç â òå÷åíèå, ïî êðàéíåé
ìåðå, 8 ÷àñîâ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
:
Ïî çàâåðøåíèè
çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðà, ÷òîáû íå
ïîâðåäèòü ðàçúåì, íàæìèòå äâå
êíîïêè íà îáåèõ ñòîðîíàõ
ðàçúåìà, ÷òîáû îòêðûòü ìåõàíèçì
áëîêèðîâêè, è îòñîåäèíèòå ðàçúåì
àäàïòåðà îò óñòðîéñòâà.
6.
Íàæìèòå êíîïêó ïèòàíèÿ è ñëåäóéòå
èíñòðóêöèÿì íà ýêðàíå.
0MD151A01
3
2
1
4
5
6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
21
5
Before using your device for the first time, you must install and charge the battery for at least 8 hours.
Před prvním použití tohoto zařízení je třeba vložit baterii a nechat ji nabíjet alespoň 8 hodin.
Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì óñòðîéñòâà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü è çàðÿäèòü àêêóìóëÿòîð â òå÷åíèå, ïî êðàéíåé ìåðå, 8 ÷àñîâ
.
1
1. touch screen
2. microphone
3. infrared sensor
4. power button
5. wireless light
6. stylus (extended)
7. CompactFlash card slot
8. Secure Digital card slot
9. audio connector
10. lanyard hook
11. lock button
12. reset button
13. wireless on/off button
14. record button
15. battery cover
16. battery cover lock
17. cradle/sync cable connector
18. Home button
19. Inbox button
20. navigator button
21. Contacts button
22. Calendar button
1.
dotyková obrazovka
2.
mikrofon
3.
infračervený snímač
4.
tlačítko napájení
5.
bezdrátové světlo
6.
hrot (vysunutý)
7.
slot pro paměové karty
CompactFlash
8.
slot pro paměové karty
Secure Digital
9.
konektor zvuku
10.
háček kabelu
11.
zamykací tlačítko
12.
tlačítko pro restart
13.
tlačítko bezdrátové sítě
zapnuto/vypnuto
14.
tlačítko nahrávání
15.
kryt přihrádky baterie
16.
zámek víčka baterie
17.
konektor doku/synchronizačního kabelu
18.
tlačítko Domů
19.
tlačítko Doručená pošta
20.
navigační tlačítko
21.
tlačítko Kontakty
22.
tlačítko Kalendář
1.
ñåíñîðíûé ýêðàí
2.
ìèêðîôîí
3.
äàò÷èê èíôðàêðàñíîé ñâÿçè
4.
êíîïêà ïèòàíèÿ
5.
èíäèêàòîð áåñïðîâîäíîãî
ñîåäèíåíèÿ
6.
ùóï (â âûäâèíóòîì ñîñòîÿíèè)
7.
ãíåçäî êàðòû
CompactFlash
8.
ãíåçäî êàðòû
Secure Digital
9.
àóäèîðàçúåì
10.
ïåòëÿ äëÿ øíóðêà
11.
êíîïêà áëîêèðîâêè
12.
êíîïêà ñáðîñà
13.
êíîïêà âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ
áåñïðîâîäíîãî ðåæèìà
14.
êíîïêà çàïèñè
15.
êðûøêà îòñåêà àêêóìóëÿòîðà
16.
ôèêñàòîð êðûøêè îòñåêà
àêêóìóëÿòîðà
17.
ðàçúåì äëÿ ïîäñòàâêè/êàáåëÿ äëÿ
ñèíõðîíèçàöèè
18.
êíîïêà
Home
(Âîçâðàò)
19.
êíîïêà
Inbox
(Âõîäÿùàÿ ïî÷òà)
20.
êíîïêà íàâèãàöèè
21.
êíîïêà
Contacts
(Êîíòàêòû)
22.
êíîïêà
Calendar
(Êàëåíäàðü)
4
1. Axim
2. hard copy documentation
3.
Getting Started
CD
4. AC adapter
5. USB sync cable*
6. standard carrying case
7. cradle*
8. adaptor connector
9. battery
1.
Axim
2.
tištěná dokumentace
3.
disk
CD
Začínáme
4.
adaptér napájení
5.
synchronizační kabel
USB
*
6.
standardní pouzdro pro přenášení
7.
dok*
8.
konektor adaptéru
9.
baterie
1.
Axim
2.
ïå÷àòíàÿ êîïèÿ äîêóìåíòàöèè
3.
êîìïàêò-äèñê
Getting Started
(Íà÷àëî ðàáîòû)
4.
àäàïòåð ïåðåìåííîãî òîêà
5.
Êàáåëü
USB
äëÿ ñèíõðîíèçàöèè*
6.
ñòàíäàðòíàÿ ïåðåíîñíàÿ ñóìêà
7.
ïîäñòàâêà*
8.
ðàçúåì àäàïòåðà
9.
àêêóìóëÿòîð
7
1
2
3
4
5
6
List of Accessories
Seznam příslušenství.
Ñïèñîê ïðèíàäëåæíîñòåé.
8
9
6
* Refer to the list of accessories in the Getting Started section of your
Owner’s Manual
.
*
Viz seznam příslušenství v části
Začínáme
v Příručce vlastníka.
*
Ñì. ñïèñîê ïðèíàäëåæíîñòåé â ðàçäåëå
Íà÷àëî ðàáîòû
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè.
תונוכת
:הארתה
Dell
ןקתה תא ליעפתו ןיקתתש ינפל
תוחיטבה תוארוה תא ארק ,ךתושרבש
.ןהיפל לעפו רצומה עדימ ךירדמב תוטרופמה
םירזיבא תמישר
Axim .1
ספדומ דועית
.2
הדובע תליחת רוטילקת
.3
ןיפוליח םרז םאתמ
.4
*
USB ןורכנס לבכ
.5
יטרדנטס האישנ קית
.6
*הסירע .7
םאתמל רבחמ
.8
הללוס
.9
.ךתושרבש
שמתשמל ךירדמ
ב הדובע תליחת ףיעסב םירזיבאה תמישרב ןייע *
.תוחפל תועש 8 ךשמב התוא ןועטלו הללוסה תא ןיקתהל ךילע ,ןקתהב ןושארה שומישה ינפל
עגמ ךסמ .1
ןופורקימ .2
םודא-ארפניא ןשייח .3
הלעפה ןצחל .4
טוחלא תירונ .5
(חותפ) עגמ טע .6
CompactFlash סיטרכ ץירח .7
Secure Digital סיטרכ ץירח .8
עמש רבחמ .9
העוצרל וו .10
הליענ ןצחל .11
סופיא ןצחל .12
טוחלא תלעפה/יוביכ ןצחל .13
הטלקה ןצחל .14
הללוס הסכמ .15
הללוס הסכמ ספת .16
ןורכנס לבכ/הסירע רבחמ .17
תיב ףד ןצחל .18
סנכנ ראוד ןצחל .19
טווינ ןצחל .20
רשק ישנא ןצחל .21
הנש חול ןצחל .22
בשחמל ןקתהה תא רבחת לא :בל םיש
לע תוארוהב תאז תושעל שקבתתש דע
.ךסמה
.הללוסה הסכמ תא רסה
.1
.הללוסה תא ןקתה
.2
םע הללוסה יעגמ תא רשיי :בל םיש
.הללוסה ץירחבש םיעגמה
.ותוא לענו הללוסה הסכמ תא שדחמ ןקתה
.3
ןיפוליחה םרז םאתמל למשחה לבכ תא רבח
.4
םאתמ לש ינשה הצקה תא רבח ןכמ רחאלו
.םאתמה רבחמל ןיפוליחה םרז
הניעטב .ןקתהל םאתמה רבחמ תא רבח
.5
תועש 8 ךשמב ןקתהה תא ןעט ,הנושאר
.תוחפל
רחאל ,רבחמל קזנ עונמל ידכ :בל םיש
םיצחלה ינש לע ץחל הללוסה תניעט
ספתה תא ררחשל ידכ רבחמה ידצבש
.םאתמה רבחמ תא רסהו
תוארוהה תא עצבו הלעפהה ןצחל לע ץחל
.6
.ךסמה לע תועיפומה
MD151em1.qxd 3/3/2006 2:27 PM Page 1